รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

วันที่ : 25/11/2015   จำนวนผู้ชม : 54,437

รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร  URL
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกริก http://www.krirk.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th 
มหาวิทยาลัยชินวัตร  http://www.shinawatra.ac.th   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  http://www.cmu.ac.th 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th 
มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  http://www.kmutt.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.mut.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  http://www.sut.ac.th 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  http://www.tu.ac.th 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  http://www.dpu.ac.th 
มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th 
มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th 
มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th  
มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  http://www.mju.ac.th 
มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ http://www.rajapark.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  http://www.ait.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  http://www.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  http://www.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  http://www.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  http://www.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม  http://www.siamu.ac.th
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  http://www.utcc.ac.th
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  http://www.hcu.ac.th
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  http://www.au.edu
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย  http://www.eau.ac.th
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  http://www.sau.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th
   
รายชื่อสถาบัน เรียงตามตัวอักษร URL
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  http://www.nida.ac.th 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  http://www.kmitl.ac.th 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  http://www.kmitnb.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmut.ac.th
   วิทยาเขตปทุมธานี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ http://www.rmutsb.ac.th
   วิทยาเขตนนทบุรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
   วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ http://www.rmutk.ac.th
   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
   วิทยาเขตพระนครใต้ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://www.rmutr.ac.th
   วิทยาเขตเพาะช่าง
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   วิทยาเขตศาลายา
   วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th
   วิทยาเขตเทเวศร์
   วิทยาเขตโชติเวช
   วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
   วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
   วิทยาเขตพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก http://www.rmutto.ac.th
   วิทยาเขตบางพระ
   วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตอุเทนถวาย
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://www.rmutl.ac.th
   วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
   วิทยาเขตน่าน
   วิทยาเขตลำปาง
   วิทยาเขตเชียงราย
   วิทยาเขตตาก
   วิทยาเขตพิษณุโลก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน http://www.rmuti.ac.th
   วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
   วิทยาเขตสุรินทร์
   วิทยาเขตขอนแก่น
   วิทยาเขตกาฬสิทธุ์
   วิทยาเขตสกลนคร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย http://www.rmutsv.ac.th
   วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
   คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง 
 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ http://www.cri.or.th
   
รายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษร URL
กำแพงเพชร  http://www.kpru.ac.th 
กาญจนบุรี  http://www.kru.ac.th 
กาฬสินธุ์ http://web1.rru.ac.th 
จอมบึง  http://www.mcru.ac.th 
จันทรเกษม  http://www.chandra.ac.th 
เชียงราย  http://www.ricr.ac.th 
เชียงใหม่  http://www.cmru.ac.th 
ชัยภูมิ http://www.cpru.ac.th 
เทพสตรี  http://www.tru.ac.th 
ธนบุรี  http://www.dru.ac.th 
นครปฐม  http://www.npru.ac.th 
นครพนม http://www.npu.ac.th  
นครราชสีมา http://www.nrru.ac.th  
นครศรีธรรมราช  http://www.nstru.ac.th
นครสวรรค์  http://www.nsru.ac.th 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  http://www.bsru.ac.th 
บุรีรัมย์  http://www.bru.ac.th 
พระนคร http://www.pnru.ac.th 
พระนครศรีอยุธยา  http://www.aru.ac.th 
พิบูลสงคราม  http://www.psru.ac.th 
เพชรบุรี  http://www.pbru.ac.th
เพชรบูรณ์  http://www.pcru.ac.th 
ภูเก็ต  http://www.pkru.ac.th 
มหาสารคาม  http://www.rmu.ac.th 
ยะลา http://www.yru.ac.th  
ร้อยเอ็ด http://www.reru.ac.th 
ราชนครินทร์  http://web1.rru.ac.th 
รำไพพรรณี  http://www.rbru.ac.th 
ลำปาง http://www.lpru.ac.th 
เลย  http://www.lru.ac.th 
วไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์) http://www.vru.ac.th
ศรีสะเกษ http://www.sskru.ac.th
สกลนคร  http://www.snru.ac.th 
สงขลา http://www.skru.ac.th 
สวนดุสิต  http://www.dusit.ac.th 
สวนสุนันทา  http://www.ssru.ac.th 
สุราษฎร์ธานี  http://www.sru.ac.th 
สุรินทร์  http://www.srru.ac.th 
หมู่บ้านจอมบึง http://www.mcru.ac.th 
อุดรธานี  http://www.udru.ac.th 
อุตรดิตถ์  http://www.uru.ac.th 
อุบลราชธานี http://www.ubru.ac.th
 

ที่มา :  http://www.lib.ru.ac.th/university.html

istanbul escort sisli escort umraniye escort mecidiyekoy escort sisli escort tbilisi escort sisli escort sisli escort sisli escort taksim escort taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort izmir escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort kadikoy escort vip escort mersin escort istanbul escorts atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort tuzla escort sex shop isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop

istanbul escort | sisli escort | sisli escort | sisli eskort | istanbul escort | izmir escort | kartal escort | maltepe escort | tuzla escort | umraniye escort | umraniye escort | umraniye escort | istanbul vip escort | taksim escort | taksim escort | adalar escort | aksaray escort | anadolu escort | atakoy escort | avcilar escort | avrupa escort | bagcilar escort | bahcesehir escort | bakirkoy escort | basaksehir escort | bebek escort | besiktas escort | beykoz escort | cihangir escort | capa escort | cekmekoy escort | esenler escort | istanbul escorts | elit escort | esenyurt escort | fatih escort | gaziosmanpasa escort | gebze escort | goztepe escort | gunesli escort | halkali escort | istanbul escort | istanbul escort | kusadasi escort | kadikoy escort | kagithane escort | maltepe escort | maslak escort | maslak escort | mecidiyekoy escort | mersin escort | merter escort | okmeydani escort | sancaktepe escort | sile escort | sirinevler escort | istanbul escort | sisli escort | sisli escort | topkapi escort | uskudar escort | zeytinburnu escort | antalya escort | bodrum escort | cesme escort | marmaris escort | tbilisi escort | sex shop | seks shop | sex shop | istanbul sex shop | erotik shop | fethiye sex shop | vibratör