ส่งเสริม ควบคุม ธุรกิจห้องเช่าให้ถูกทาง

วันที่ : 12/09/2018   จำนวนผู้ชม : 1

การควบคุม ธุรกิจห้องพักให้เช่า ควรเน้นที่การแข่งขัน เพราะผุ้เช่า และผู้ให้เช่ามีสัมพันธภาพระดับเดี่ยวกัน  การลดการเอารัดเอาเปรียบ ควรผ่านการแข่งขัน การเปิดเผยข้อมูล ดังเช่นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่าน เวบไซด์ ซึ่งผู้ประกอบการต่างต้้องเสนอ ข้อมูลแข่งกัน การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ส่งเสริมธุรกิจ ธุรกิจเกิดไม่ได้ ผลท้ายย่อมตกอยู่ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวม